Category: เกษตร

สู้ภัยแล้งด้วยโซลาปั้มอินเวอร์เตอร์

โซลาปั้มอินเวอร์เตอร์หนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้เพราะคุณจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของคุณได้เป็นอย่างดี โดยโซลาปั๊มอินเวอร์เตอร์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยแหล่งกำเนิดพลังงานได้รับจากแผงโซล่าเซลล์นำพลังงานเข้ามาในเครื่องปั๊มอินเวอร์เตอร์ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นค่าไฟหรือค่าน้ำมันให้กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรมีค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากและค่าใช้จ่ายที่ลดลงหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ได้ถูกพัฒนามาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกไม่มีความซับซ้อน สำหรับในบางพื้นที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง อุปกรณ์โซลาปั้มอินเวอร์เตอร์ จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่มีความสำคัญเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าเพราะในบางพื้นที่ของการทำการเกษตรอยู่ห่างไกลออกไปโดยฟ้ายังเข้าไม่ถึง ปัญหาในส่วนนี้จึงหมดไปหากคุณหันมาใช้อุปกรณ์โซลาปั๊มอินเวอร์เตอร์สู้ภัยแล้งและนี่จึงเป็นอุปกรณ์ผู้ช่วยทางภาคการเกษตรที่มีความสำคัญและกำลังได้รับความนิยมจากเหล่าเกษตรกรเพราะมีความสะดวกและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี หากเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายลงได้นั่นหมายถึงผลกำไรที่จะมีมากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจอุปกรณ์โซลาปั้มอินเวอร์เตอร์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ได้รวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมกับสามารถสอบถาม promotion ส่วนลดเพื่อให้คุณได้ราคาคุ้มค่ามากที่สุดเพราะการทำเกษตรยุคใหม่ต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสามารถเพิ่มรายได้ผลกำไรให้กับคุณ ที่มา : http://www.daddee.co.th/16896560/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-a-series

การเลี้ยงสัตว์ ร่วมกันทำเกษตร

การเลี้ยงสัตว์ร่วมกันทำเกษตร ข้อดีของการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มที่ ที่ดินรอบ ๆ บ่อใช้ปลูกพืชผัก และสร้างคอกเลี้ยงสัตว์ ส่วนน้ำในบ่อนอกจากใช้เลี้ยงปลาแล้วยังปลูกพืชอื่น ๆ ได้อีก เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉดเศษเหลือของพืชและสัตว์ สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเช่น มูลสัตว์ เศษอาหาร เศษผักหญ้าต่าง ๆ ซึ่งตกลงไปในบ่อก็จะกลายเป็นอาหารปลาและเป็นปุ๋ยสำหรับเติมบ่อปลา เกษตรพอเพียง ขณะเดียวกันโคลนเลนก้นบ่อก็สามารถนำมาปลูกพืชต่าง ๆ ได้ดีการนำเศษเหลือ ของเสียต่าง ๆ กลับมาใช้อีกเป็นการกำจัดของเสีย และช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าอาหารปลา ค่าอาหารสัตว์ ค่าปุ๋ย เป็นการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ เกษตรพอเพียง สามารถใช้บริโภคภายในครอบครัวถ้าเหลือก็สามารถนำออกจำหน่าย เกิดเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อดำเนินการต่อไป และเป็นการใช้แรงงานภายในครอบครัวให้เป็นประโยชน์ลดอัตราการเสี่ยงต่อการขาดทุนได้ดีกว่า การเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ หรือปลูกพืชแบบ เศรษฐกิจพอเพียง เพียงอย่างเดียวและเป็นการลดต้นทุน เพราะกิจกรรมแต่ละอย่างต้องพึ่งพากันก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน ในพอ เพียงการจำหน่ายผลผลิตจากฟาร์มตลอดปี การเลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงไก่ การเลี้ยงผสมผสานแบบนี้ มีจุดประสงค์คล้ายคลึงกับการเลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงเป็ด คือใช้มูลไก่เป็นอาหารของปลาที่เลี้ยง หรือใช้เป็นปุ๋ยสำหรับการเจริญเติบโตของอาหารธรรมชาติและเป็นอาหารของปลาอีกทอดหนึ่งลักษณะบ่อปลาและเล้าไก่ บ่อที่ใช้เลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงไก่นั้นเกษตรพอเพียง ใช้บ่อดินที่มีลักษณะเดียวกับบ่อเลี้ยงปลาโดยทั่วไปควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความลึกประมาณ […]